เป็นห่วงทั้งโซเชียล เมฆ วินัย ไกรบุตร นอนร้องไห้

### พระเอกดัง เมฆ วินัย ไกรบุตร กลับมามีอากา รป่ว ยโร คตุ่ มน้ำพอ งอีกครั้ง หลังรักษ าตัวและอา กา ร ดีขึ้นแล้วมาระยะหนึ่ง ซึ่งการกลับมาเป็นครั้งนี้ เมฆ วินัย ตุ่  ม น้ำ พอ ง ขึ้นทั่วตัว โดยเจ้าตัวได้เปิดใจเรื่องนี้พร้อมหลั่ งน้ำ ตา ว่าอย ากได้ย ารักษ า ไม่ได้อย ากได้เงินบริจา ค โดยตอนนี้ยังขา ยขอ งหา เงินรั กษ าตัวได้ และไม่อย ากให้ภรรย าต้องมาทนอยู่กับตัวเอ ง

เมฆ วินัย ทรมา น นอนอัดนำ แข็ ง ร้อ งไห้ไม่ต้องกา รเงินบริจา ค ขอ ย ารัก ษ า

“กับ ภรรย าสงสา รเขาครับ สงสา รเขา ผมเป็นหลายรอบแล้ว จะให้เขานอนเฝ้าดาร าแก่ๆ วินัย ไกรบุตรไปกี่ปี มานอนเฝ้ าเ น่ าๆ อยู่ 3-4 ปี มันเป็นการเห็นแก่ตัวเกิ นไปมั้ย ไ ล่แล้วเขาไม่ไป

ตอนนี้ต้องทา นย าเพิ่ม เช้า 3 เย็น 3 อาทิต ย์ที่แล้วฉี่ไม่ได้นะ ต้องใช้ลูกสา วลูกชา ย ตอนนี้ขอย าได้มั้ย ไม่เอากำลังใจ ขอจากแฟนคลับทุกคน (ร้องไห้) ไม่เอากำลังใจ
อยากได้ย า พี่อย ากได้ย  าที่กินแล้วหา ย ไม่ต้องการเงิน ไม่ต้องการกำลังใจ
อย ากได้ย ากินแล้วหา ย กินแล้วหา ยเล ย ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้น ผมขอ ย ากินแล้วหา ยไม่ต้องมาช่ว ย อย่า งอื่น

ตอนนี้ผมมาอยู่ที่กร ะบี่ จนกว่าจะดีขึ้นกว่านี้ จนกว่าจะขับรถได้ นี่เป็นบ้านของผม ตอนนี้ ป่ว ยก็ไม่ได้ นอน  งอ มื อ งอ เท้ า เพราะลูกต้องกินต้องใช้ต้องเรียนออ นไ ลน์ต้องมีค่ าเทอม

ตอนนี้ต้องนอนอัด น้ำ  แข็  งอยู่ เพราะมันคั น ต้องนอนทั บ ถ้าเก าแล้วมันแ ห  ก มันขึ้นเยอะ ครั้งที่ 5 นี่หนักมา ก ขึ้นทั้งหั ว ทั้ง รู ก้ น ตั้งแต่วันที่ 22 มัน ตี กลับ จนล้ มหั วฟา ด แฟนได้ยินตกใ จเรีย กกันทั้งบ้าน เพราะเราลดย า ทำให้ดี ด กลับมา ผสมโร งกับที่ติด เ ชื้  อ อาจจะน้ำ บา ดาล หรือน้ำ แข็ ง ที่เราแ ช่ หน้านี่บู ด ตา บู ดเบี้ ย ว

เจ็ บมา ก เพราะขึ้นทั้งตัว ไล่เมียให้กลับไปเห อะ อนุญาตให้ไปเล ย ไม่ต้องมาดูแล ผมก็ต้องขา ยของไม่รู้จะทำยังไง ในเมื่อ อย ากให้ผมสู้  ก็ต้องหารา ยได้ มารักษ าตัว มา เลี้ย งคร อบ ครั ว

ผมไม่เปิดรับบริจา ค ไม่บอกเลข บัญ ชีเพราะผมไม่อยา กได้เงินบริจา ค ผมไม่อย  ากได้ ผมมีของขา ย ผมไม่ต้องการให้โอนเงินมาให้ ผมมีของที่แลกเปลี่ยนเอาเงิ นมาซื้ อ ผมภูมิใจว่า ผมยังมี มื อมีเ ท้ าไม่ได้นอ น ติ ด เตี ยง คนที่อย ากช่วย ช่วย ซื้ อ ของผมดีกว่า ผมยังทำได้ ก็ยังมีคนช่ว ย ซื้ อ

 

ผมไม่ได้หยิ่ ง ไม่ได้มี ศัก ดิ์ ศรี อี โ ก้ ไม่ได้ รว ย อะไรมากมาย ผมอย ากใช้ความสา  มา รถ ช่ว ย ตัวเองก่อน ส่วนใคร จะ บ ริจา ค อย ากให้ช่วยคนที่เขาไปต่อไม่ ได้  ไม่มีความหวั งจริงๆ สงสา ร คนที่เขา ลำ บา กจริงๆ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *