ช่วยกันส่งเสียง ต่อเราชนะรอบ3 เห็นด้วยหรือไม่

เสี ยงเรียกร้องจากประชาช นขอเพิ่มเร าช นะอีก 3 เดือน

จากสถานการณ์โ รคระบ าดC V 19ระลอก 3 ซึ่งทำให้ประชาช นที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่ างมาก

ภารโรงจากกรุงเทพได้เงินถึง 46 ล้าน เพราะเจอสิ่งนี้ในโถส้วมเรียนรู้เพิ่มเติม→
จึงมีการเรียกร้องเสียงจากประชาช นถึงหน่วยงานภาครั ฐเพื่อให้เยียวย าช่วยเหลือพี่น้องประชาช oที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่ างมาก

จึงขอให้เพิ่มงบประมาณในมาตรการโครงการ “เร าช นะ” 15,000 บ าทเพิ่มให้อีก 3 เดือนจึงขอให้หน่วยงานรั ฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้มีมติเข้าประชุมใน งบประมาณ ครม.เพื่อเยียวย าประชาช นอีกเดือนเดือนละ 5000 รวมเป็นเงิน 15,000 บ าท

ในมาตการโครงการ “เร าช นะ” อีกซึ่งจะช่วยประทังชีวิตพี่น้องประชาช นให้มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกอย่ างคล่องตัว

และเป็นการกระตุ้นภาคเศร ษฐกิจให้หมุนเวียนในภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

จึงเป็นเสี ยงเรียกร้องจากพี่น้องประชาช นให้หน่วยงานภาครั ฐได้พิจารณาจากเสี ยงเรียกร้องของประชาช นให้ได้รับเงิ นเยียวย า

“เร า ช นะ” เพิ่มอีก 3 เดือนเดือนละ 5,000 บ าทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บ าท

ทั้งนี้จากที่มีการประชุมครมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประชาช นได้รับการเยียวย าไปแล้ว

เดือนละ 2,000 บ าทรวมทั้งสิ้ น 7,000 บ าท

และยังไม่เพียงพอเพื่อให้ประชาช นได้หมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

จึงอย ากให้หน่วยงานภาครั ฐเล็งเห็นถึงความลำบ ากของประชาช น

หากประชาช นได้รับการเยียวย าจากโครงการ “เร าช นะ” เดือนละ 5,000 บ าทเพิ่มอีก 3 เดือนจะเป็นการช่วยกระตุ้น

ภาคเศร ษฐกิจให้เวียนภายในประเทศได้มากยิ่ งขึ้น

และประชาช นจะได้จับจ่ายใช้สอยในภาคธุรกิจรายย่อยไปในตัวอีกด้วย

ในส่วนมาตการโครงการเยียวย า “เร าช นะ” ที่ประชาชน เคยได้รับ การเยียวย า

โครงการ “เร าช นะ” ในเฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 มาแล้ว

ก็ให้ได้รับการเยียวย าเช่ นกัน โดยการ กดยืนยันรับสิ ทธิ์ถ้าประชาช น

ที่ยังไม่เคยได้รับสิท ธิ์ก็ขอให้เพิ่มจำนวน สิ ทธิ์ ให้ประชา ช นเพิ่มอีก

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงประชาช นที่ต้องการได้รับการเยียวยาโครงการ “เร าช นะ”

เพิ่มอีกจำนวนมากจากหน่วยงานภาค รัฐ

ขอบคุณข้อมูล news.workpoint.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *