คนละครึ่งเฟส 3 วิธีเติมเงิ นเข้าแอปเป๋าตัง

เริ่มแล้ววันนี้ ใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส3” ใครยังไม่รู้วิธีเติมเงิ น G-Wallet รีบเช็คเลย!

เริ่มแล้ววันนี้ ( 1 ก.ค.64 ) สำหรับการใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส3” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

โดยสามารถใช้จ่ายได้ทั้งการจ่ายค่ าอาหาร เครื่องดื่มและสินค้ าทั่วไป ในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay)

กับร้ านค้ าที่ร่วมโครงการ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” โดยรั ฐบ าลจะออกเงิ นให้ครึ่งหนึ่ง

สูงสุดไม่เกิน 150 บ าทต่อวัน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เร าจ่ายเอง ทั้งนี้ไม่รวมสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย าสูบและบริการต่างๆ

ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3 ได้เปิดรับสมัคร 31 ล้านสิทธิ ไม่จำกัดผู้ได้รับสิทธิร ายเดิมในโครงการคนละครึ่งเฟส 1

และคนละครึ่งเฟส 2 รวมทั้งผู้ไม่เคยรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3

ทว่าหลายคนอาจจะเป็นร ายใหม่ และไม่เคยรู้วิธีเติมเงิ นเติมเงิ นเข้า G-Wallet มาก่อน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมวิธีเติมเงิ น G-Wallet ซึ่งสามารถทำได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1.เติมเงิ นผ่าน Mobile Banking (แอพฯ ธนาค ารต่างๆ)

การเติมเ นเข้า “เป๋าตัง” ผ่าน Mobile Banking จะต้องเลือกที่เมนูชื่อแอพพลิเคชั่ นธนาค าร (หมายเลข 1 ตามภาพ)

จากนั้นจะมี “รหัส G-Wallet ID สำหรับเติมเงิ น” 15 หลัก โชว์ขึ้นมา จากนั้นจะต้องทำขั้นตอน ดังนี้

1. กดคัดลอก รหัส G-Wallet ID 15 หลัก

2. เมื่อกดคัดลอกรหัสแล้ว ให้เปิดแอพพลิเคชั่นที่เป็น Mobile Banking ที่ต้องการเติมเงิ น

ก่อนไปที่เมนู “เติมเงิ น” จากนั้นเลือก “เติมเงิ นพร้อมเพย์” หรือ “E-Wallet”

หรือบ างธนาค ารใช้ชื่อเมนูว่า “PromtPay e-Wallet”

3. นำรหัส G-Wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง E-Wallet ID

และใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการเติม และคลิกเติมเงิ นตามปกติ เป็นอันเรียบร้อย

2. เติมเงิ นผ่าน QR code พร้อมเพย์

1. เลือกเมนู “เติมเงิ นเข้า G-Wallet”

2. เลือกธนาค ารที่ต้องการเติมเงิ น

3. เลือกเมนู “QR พร้อมเพย์” (หมายเลข 2 ตามภาพ)

4. กดบันทึกรูป QR พร้อมเพย์ ลงในโทรศัพท์มือถือ

5. เปิดแอพพลิเคชั่นธนาค ารที่มีเพื่อเติมเงิ น โดยเลือกเมนู “สแกน” หรือ “สแกนจ่าย”

6. คลิกกดที่ปุ่มรูปภาพ เลือก QR พร้อมเพย์ ที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณ แล้วใส่จำนวนเงิ นที่ต้องการและทำการเติมเงิ นปกติ

3.เติมเงิ นผ่านตู้ ATM สามารถเติมเ งินเข้า “เป๋าตัง” เพื่อใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง3” ผ่านตู้ ATM ได้ 7 ธนาค าร ได้แก่

– ธนาค ารกรุงไทย

– ธนาค ารกสิกรไทย

– ธนาค ารกรุงเทพ

– ธนาค ารกรุงศรีอยุธย า

– ธนาค ารธนชาต

– ธนาค ารทหารไทย

– ธนาค ารไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ แต่ละธนาค ารจะมีขั้นตอนการเติมเ งินผ่านตู้ ATM แตกต่างกันไป

ในที่นี้ขอยกตัวอย่ างมาให้ดู 1 ธนาค าร โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกเมนู “เติมเงิ นเข้า G-Wallet”

2. เลือก “ตู้ ATM” (หมายเลข 3 ตามภาพ)

3. เลือกประเภทบัญชี

4. เลือก “เติมเงิ นพร้อมเพย์”

5. กดหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเ งินที่ต้องการลงไป

6. ตรวสอบข้อมูล

7. เลือกยืนยันการทำร ายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *