vเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ก.ค.64 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนกว่า 1,500 คน ได้เข้าคิวรับการตรวจคัดกรองด้วยการเจาะเลือดแรปปิทเทส ที่หน่วยคัดกรอง อบจ.ปทุมธานี@@@!$<><><

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ก.ค.64 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนกว่า 1,500 คน ได้เข้าคิวรับการตรวจคัดกรองด้วยการเจาะเลือดแรปปิทเทส ที่หน่วยคัดกรอง อบจ.ปทุมธานี

@@##<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ก.ค.64 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนกว่า 1,500 คน ได้เข้าคิวรับการตรวจคัดกรองด้วยการเจาะเลือดแรปปิทเทส ที่หน่วยคัดกรอง อบจ.ปทุมธานี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนผู้ติ ด เ ชื้ อ ส ะสมมากถึง 10,466 คน มีจำนวนผู้ ป่ ว ย ที่ รั ก ษ า ห า ย แ ล้ว จำนวน 5,405 คน ผู้ ป่ ว ย ที่อยู่ระหว่างการ รั ก ษ าจำนวน 4,993 คน และมีผู้ เ สี ย ชี วิ ต จำนวน 68 คน เนื่องจากมีกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดไท จำนวนผู้ป่วยจึงเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกอยากเข้ารับการตรวจคัดกรองเพราะไม่ทราบว่าตัวเองติ ด เ ชื้ อ ห รือยัง จึงทำให้มีประชาชนเดินทางมาที่ อบจ.จำนวนมาก

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายเสวก ประเสริฐสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และฝ่ายกองช่าง อบจ.ปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อเร่งดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรับผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด – 1 9 ที่ยังคงรอคอยเตียงจำนวนมาก@@##<><><

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนผู้ติ ด เ ชื้ อ ส ะสมมากถึง 10,466 คน มีจำนวนผู้ ป่ ว ย ที่ รั ก ษ า ห า ย แ ล้ว จำนวน 5,405 คน ผู้ ป่ ว ย ที่อยู่ระหว่างการ รั ก ษ าจำนวน 4,993 คน และมีผู้ เ สี ย ชี วิ ต จำนวน 68 คน เนื่องจากมีกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดไท จำนวนผู้ป่วยจึงเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกอยากเข้ารับการตรวจคัดกรองเพราะไม่ทราบว่าตัวเองติ ด เ ชื้ อ ห รือยัง จึงทำให้มีประชาชนเดินทางมาที่ อบจ.จำนวนมากv

นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลภาครัฐยังเปิดให้ตรวจสวอพเฉพาะผู้ที่มีความเ สี่ ย ง สู งเท่านั้นเช่น ผู้ที่สัมผัสผู้ป่ ว ย เ พียงวันละ 100-200 ท่านเท่านั้น ในส่วนของ ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้งดให้บริการตรวจหา เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 แบบ Walk in ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง@@##<><><

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า อบจ.ได้ออกหน่วยตรวจคัดกรองโ ค วิ ด -19 ตามชุมชนต่างๆ วันละ 3 แห่ง โดยตรวจคัดกรองแห่งละ 1,000 คน พบว่ามีประชาชนเข้ามาเข้าคิวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ อบจ.ปทุมธานี เราตรวจได้วันละ 1,500 คน มารอคิวกันแต่เช้า ตนมองว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนเขามีความ ตื่ น ต ร ะ ห น ก ยิ่งโรงพยาบาลไม่รับตรวจสวอพแบบวอล์คอิน จึงมีประชาชนเดินทางมารอรับการตรวจที่ อบจ.จำนวนมาก@@##<><><

ตลอดเวลาที่ประชาชนเข้ามารอคิวเราประชาสัมพันธ์ในการดูแลตัวเอง อย่าให้การ์ดตก เน้นย่ำให้เว้นระยะห่าง เมื่อตรวจแล้วผลออกมาเป็นลบก็ให้เขาระมัดระวัด ป้ อ ง กั น ตั ว เ อ งไม่ให้ติ ด เ ชื้ อ ส่ วนผู้ที่ผลออกมาเป็นบวกเราจะส่งสวอพซ้ำ ระหว่างรอผลสวอพขอให้อยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหน ซึ่ง อบจ.จะส่งทีม ฉี ด พ่ น ฆ่ า เ ชื้ อ ไ ป ฉี ด ภ า ย ใ น แ ล ะภายนอกอาคาร รวมถึงฉี ด พ่ น ฆ่ า เ ชื้ อ ร อ บ ห มู่ บ้ าน เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชน ตื่ น ต ร ะ ห น@@##<><>< ก

“ในขณะที่โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลสนามเต็ม มีผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด – 19 ต้องรอเตียงว่าง ผมจึงได้เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามที่วิทยาลัย@@##<><><อาชีวะ บางพูน คาดว่าจะได้จำนวน 400 เตียง โดยเร่งดำเนินการจะให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ คาดว่าจะเปิดรับ ผู้ ป่ ว ย ไ ด้ ใ น วันที่ 12 ก.ค.นี้ ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกัน ส่วนวัคซีนซีโนฟาร์มที่ อบจ.ได้จองไว้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งว่าสามารถจัดสรรให้เราได้เท่าไรในสัปดาห์นี้จากจำนวน 500,000 โดสที่เราจองไป ซึ่งเมื่อรู้ยอดจะเร่งดำเนิน ก า ร ฉี ด ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช นให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นต ร ะ ห น ก ทุกคนต้องช่วยกัน ให้ผ่านสงครามครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้

Share Facebook Twitter Stumbleupon LinkedIn Pinterest@@##<><><@@##<><><@@##<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><@@@!$<><><

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *