ขอพร ช้างเอราวัณ ของานได้งาน ขอเงิ นได้เงิ น1><><>

1.$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@

หากได้เดินผ่านไปทางสมุทรปร าการ โดยรถไฟฟ้า บี ที เอสv

หรือขึ้นทางด่วนผ่านมาทางสมุทรปร าการแล้วละก็ เชื่ อว่าหลายคงได้เคยเห็นพ่อช้างเอร าวัณกันบ้ างแล้ว

เนื่องจากมีความยิ่งใหญ่ มองเห็นได้ค่อนข้างชัด อันที่จริงแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนนับถือ

และยิ่งใกล้วันหวยออกต่างก็พากันหลั่งไหลมากร าบไหว้ขอพร เหล่าบรรดานักเสี่ ยงโชคก็จะสรรหาเลขเด็ดเลขดัง

ไว้เสี่ ยงโช คกัน ไม่ใช่แค่ขอเรื่องเสี่ ยงโช คเท่านั้น หลายคนยังได้มาขอเรื่องงาน หรือเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

คำเล่าลือเกี่ยวกับช้างเอร าวัณ

เล่ากันว่าช้างเอร าวัณ ช้างสามเศียรแห่งเมืองสมุทรปร าการ มักให้โช คลาภแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธา

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โช ค ที่ขึ้นชื่อ ใครขออะไรก็มักสมปร ารถนา การกร าบไหว้

ช้างเอร าวัณทางพิพิธภัณฑ์จะมีดอกไม้ธูปเทียนจัดให้ครบแนะนำให้ไหว้ก่อนที่จะเข้าไปชมข้างใน

ซึ่งจะมีบริเวณจัดไว้ให้รวมถึงของถวายต่าง เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด มะพร้ าว และผลไม้ต่าง

การไหว้ช้างสามเศียรจะมีข้อกฎข้อห้าม เด็ด ข า ด อยู่อย่ างหนึ่งคือ

‘ห้ามขอและห้ามบนบ านในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้’ ถ้าใครลบหลู่หรือล้อเล่นผลที่ตามมาอาจจะหนักจนรับไม่ไหวเลยก็ว่าได้

$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@

มี เ รื่ อ ง เล่ากันมากมายเกี่ยวกับช้างเอร าวัณ แม่ค้าและคนย่ านนั้นเล่าว่า มีคนมาแก้บนทุกงวด$#@!@

บ างช่วงมีทุกวันเสียด้วยซ้ำ ส่วนใหญ่จะขอโช คลาภและบนบ านในสิ่งที่หาได้

จะขอมากขอน้อยอันนี้ได้ไม่ได้สุดแล้วแต่วาสนา เพร าะมีคนมาขอพรกันเยอะมาก

ที่นี่ใช้เวลาสร้ างนานหลายปีจึงมี เ รื่ อ ง เล่ามากมายเพร าะเชื่ อกันว่ามีอ าถรรพ์

สร้ างเท่าไหร่ก็สร้ างไม่เสร็จ มีคนงานและผู้รับเหมาหลายร ายต้องเจอกับ อุ บั ติ เ ห ตุ

ถึงขั้นบ าดเจ็ บ หรือ เ สี ย ชี วิ ต แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของทีมงานจึงทำให้สามารถจัดทำ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอร าวัณ ได้สำเร็จและสวยงาม

พิพิธภัณฑ์ช้างเอร าวัณ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ บ าดาล โลกมนุษย์ และสวรรค์

หากใครยังไม่เคยไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอร าวัณขอให้ไปด้วยตัวเองดูสักครั้ง ครบทั้ง

$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@

เ รื่ อ ง ของความศักดิ์สิทธิ์ และความสวยงามของสถานที่ รับรองว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมา

คาถาบูชาองค์ช้างเอร าวัณ

ท่องนะโม 3 จบ โอมเอร าวะณะ คะขัง ปูเชมิ ให้ท่อง 3 หรือ 9 จบ แล้วบอกชื่อตนเองจากนั้น อ ธิ ษ ฐ า น

ขอพระในสิ่งที่ต้องการ เชื่ อกันอย่ างแพ ร่หลายว่าหากผู้ใดได้มาขอพรแล้ว ช้างเอร าวัณสามารถดลบันดาลให้เกิด

โภคทรัพย์สมบัติ และโ ชคลาภนานาชนิด สิ่งของทีนิยมนำมากร าบไหว้และแก้บนได้แก่กล้วย

อ้อย สับปะรด มะพร้ าว และผลไม้ต่างๆ และมีข้อแม้ว่าห้ามขอและห้ามบนบ านสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ข้อมูลeasycookingth

$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@$#@!@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *