เริ่มตุนของแล้ว หลังมีแนวโน้มประกาศล็อคดาวน์

คนกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พร้อมตุนเสบียงศบค.เตรียมเค าะมาตรการเข้ม 9 ก.ค.นี้ หลัง CV19 หนัก

ขอความร่วมมือ WFH 100% ไม่ประกาศเคอร์ฟิว แต่ขอไม่ให้ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ที่กำหนดรอเค าะอีกทีพรุ่งนี้

งดสื่อเข้าทำเนียบ 14 วัน ผู้สื่อข่าวร ายงาน จากทำเนียบรั ฐ บ าล ว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์บริหาร สถานการณ์ CV19 หรือ ศปก.ศบค.ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขา สมช.เป็นประธาน

ได้สรุปสถานการณ์CV 19 และรับข้อเสนอ จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ศบค.

ในวันที่ 9 กรกฎาค ม ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯในฐานะ ผอ.ศบค.เป็นประธาน

โดยเบื้องต้น ข้อกำหนดใหม่ที่จะออกมานี้ จะมีผลเฉพาะสำหรับพื้นที่เสี่ ยง คือ กทม. และปริมณฑล รวม 6 จังหวัด

เป็นระยะเวล าอย่ างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน ทั้งการจำกัดการเดินทางออกจากบ้ าน และไปในสถานที่เสี่ ยง

โดยลดการเคลื่อนที่ของประชาช น โดยขอให้เวิร์คฟอร์มโฮม(WFH) 100 % ยกเว้นงานบริการที่จำเป็น

และงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ขอให้ประชาช น งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ยกเว้น ซื้ออาหาร

ไปโรงพย าบ าล และ ฉี ด วัค ซี น

ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดจะให้ ศบค.ชุดใหญ่ วันนี้ (9 ก.ค.) พิจารณาเป็นมติออกมา

แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีโดยจะให้เวล าเพื่อการเตรียมตัว ซึ่งขณะนี้นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรั ฐมนตรี

อยู่ระหว่างการร่ างข้อกำหนดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพื้นที่

โดยมาตรการและข้อกำหนดที่จะออกมาจะคล้ ายกับเมื่อเดือน เม.ย.2563

โดยในส่วนของห้างสรรพสิ นค้ าจะอนุญาตให้เ ปิดได้เฉพาะส่วนซุปเปอร์มาเก็ต แผนกข ายย า แผนกอาหาร

แผนกสิ นค้ าเบ็ดเตล็ดเช่ นเดิม ร้ านสะดวกซื้อจะมีกำหนดเวลาเ ปิด -ปิด

พร้อมขอความร่วมมือ ประชาช นในพื้นที่เสี ยง 6 จังหวัดไม่ออกนอกเคหะสถานตามเวล าที่กำหนด

ซึ่งจะเป็นช่วงเวล า 22.00-04.00 น. โดยเน้นเฉพาะพื้นที่ 6 จังหวัดเท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็น

แต่จะไม่ประกาศเป็นเคอร์ฟิวร วม ทั้งการกำหนดให้สวมหน้าก ากอ นามัย

หรือหน้าก ากผ้ าเพื่อป้องกันการแ พร่โร คเมื่ออยู่นอกเคหสถา นหรืออยู่ในที่สาธ ารณะ

ล่ าสุด ในส่วนของทำเนีย บรั ฐบ าลหลังการหารือของ ศปก.ศบค.ที่เตรียมเสนอข้อกำหนดต่างๆ

เพื่อออกเป็นมาตรการข้อกำหนดป้องกันการแ พร่ระบ าด ทำเนียบรั ฐบ าลได้ปรับมาตรการป้องกันการแ พร่กระจาย CV19

ยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป สำนักเลข าธิการสำนักนายกรั ฐมนตรี

ขอความร่วมมือช่ างภ าพสื่อมวลชน งดเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรั ฐบ าล เบื้องต้นเป็นเวล า 14 วัน

โดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรั ฐมนตรี จะเป็นผู้เผยแ พ ร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวส ารต่างๆ

ผ่ านทางเวปไซด์ ออนไลน์และสื่อต่างๆของทำเนียบรั ฐบ าล

ในขณะที่ข้าร าชการและเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้ านยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *