ตล าดบ้ านแพ้ว 100 ปี

เจ้าหน้าที่ดั บเพ ลิง เร่งสกัดไ ฟไ หม้ตล าดบ้ านแพ้ว 100 ปี จ.สมุทรสาคร

ซึ่งเป็นพื้นที่สีแ ดง ประกาศเคอ ร์ฟิว ยังคุมเพลิ งไม่ได้

เมื่อเวล า 21.00 น. วันที่ 31 กรกฎาค ม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เกิ ดเหตุเพลิ งไ หม้

ตล าดริมน้ำ 100 ปี ต.หลักสาม อ.บ้ านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

หลังเกิ ดเหตุเจ้าหน้าที่ดั บเพลิ งจากหล ายหน่วยงาน ได้ระด มกำลังเข้าไปยังพื้น กิดเหตุ

เพื่อเร่งส กัดเพลิ ง เนื่องจากเพ ลิงกำลังอยู่ในช่วง ลุ กไ หม้ ลุกล ามเป็นวงกว้าง

เมื่อเวล า 21.30 น. ทางเจ้าหน้าที่นักดั บเพ ลิง และอาสาส มัค รยังต้องปฏิบัติงานกันอย่ างต่อเนื่อง

ซึ่งยังไม่สามารถควบคุมเพ ลิงไว้ได้

สำหรับตล าดริมน้ำ 100 ปี อยู่ในพื้นที่ อ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประกาศเคอร์ฟิว

ล่ าสุดคุมเพ ลิงได้แล้ว ไฟไห ม้ตล า ดบ้ านแพ้ว 100 ปี จ.สมุทรสาคร

คนในโลกออนไลน์ ชื่นชม ชาวบ้ านเอาเรือมาช่วยดั บ

จากกรณีเกิ ดเหตุเพ ลิงไห ม้ ตล าดริมน้ำ 100 ปี ต.หลักสาม อ.บ้ านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ตั้งแต่ช่วงเวล าประมาณ 21.00 น. ที่ผ่ านมา ซึ่งหลังเกิ ดเหตุ

เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าพื้นที่อย่ างเร่งด่วน เพื่อสกัดเพลิ งไม่ให้ลุกล าม

ซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดั บไฟนั้น ภายในคลองดำเนิน มีชาว บ้ านนำเรือรดน้ำและปั้มน้ำหาง

มาช่วยกันฉีดน้ำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการดั บเพ ลิงเป็นไปอย่ างย ากลำบ าก

เพราะรถดั บเพลิ งขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงจุดเพ ลิงไห ม้ได้ เนื่องจากซอยคับแคบ

ทำให้มีบ้ านเรือนของประชาช นได้รับความเ สียห ายจำนวนหล ยหลังคาเรือน

กระทั่งเวล าประมาณ 22.35 น. มีร ายงานว่า เจ้าหน้าที่และชาวบ้ าน ช่วยกันควบคุมเพลิ งเอาไว้ได้แล้ว

เบื้องต้น ไม่มีร ายงานผู้ได้รับบ าดเจ็บ

สอบถามเบื้องต้นทราบว่า มีเสี ยงดังเล็กน้อย 2-3 ครั้ง จากนั้นเห็นไฟลุกไห ม้ที่สายไฟ วิ่งไปตามสาย

และมีสะเก็ดไฟหล่นลงพื้น จากนั้นก็ลุกล ามอย่ างรวดเร็ว เพราะตล าดแห่งนี้ส่วนใหญ่สร้ างจากไม้

ในส่วนของประชาช นที่บ้ านถูกเพลิ งไห ม้ ได้รับความเสี ยห าย

ทางอำเภอบ้ านแพ้ว ได้เ ปิดศ าล าประชาค มให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคร าว

ขอบคุณข้อมูล thairath

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *