หลวงพ่อสมหวัง ของานได้งาน ขอเงิ นได้เงิ น

หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นเชื่ ออย่ างยิ่งในเรื่องการ ขอพร วัดกลางบ างพระ ขับรถผ่านตั้งแต่นนทบุรี

มีป้ายบอกตลอดทาง จะไปทางถนนบรมร าชชนนีก็มีป้ายบอก ไปทางลัดออกศาลาย า

ก็มีป้ายบอกตลอดเส้นทาง หากขับไม่ถูกวนไปวนมา ไปทางนครชัยศรี หรือทางดอนตูม

เส้นทางบ างเลน ก้ไปได้หมด ลองดูนะเลือกไปไหว้พระทำบุญ เห็นข่าวแล้วอย ากมีเ งินบ้ าง

ถวายหัวหมู ไข่ ผลไม้ แก้บน บ างคนสำเร็จสมหวัง บ างคนแก้บนตามที่บนบ านขอกันไว้วัดกลางบ างพระ

ตั้งอยู่ ต.บ างพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภายในพื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 46 ตาร างวา

เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของประเทศไทย ตามหลักฐานของกรมการศาสนา

วัดกลางบ างพระเป็นวัดต้นกรุงรัตนโกสินทร์ร าวๆ ปี 2326 หลายคนจึงเชื่ อว่าวัดนี้มีอายุใกล้เคียงกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

หลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือสะดุ้งมาร ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องโมเสก

พร้อมบรรจุมวลสารและแผ่นชนวนต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์

และยังทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์

บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังอีกด้วย เดิมทีเรียก หลวงพ่อใหญ่ แต่ต่อมาคณะสาธุชน

ษย์หลวงพ่อสมหวังมาบนบ านและสมหวัง จึงนำของมาแก้บนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนำไข่ไก่

ไข่เป็ด ประมาน 6,000 ฟอง 12,000 ฟอง หรือหัวหมูนับ 100หัว 300หัว ทำให้ถูกเรียกว่า

พร้อมกับขนานนามว่า หลวงพ่อสมหวัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โดยคนที่มากร าบไหว้หลวงพ่อแล้วสมหวังจะเป็นเรื่องขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของ

“ความรัก” ขอให้ครอบครัวมีความมั่นคง ทำให้คนโสดหรือคนมีคู่ มาขอพรหลวงพ่อ

หากสมหวังก็มาแก้บนด้วยหัวหมู รวมทั้งยังขอพรเรื่องการงาน ธุรกิจ โ ชคลาภ

และ เงิ นทอง หากสมหวังก็นำไข่ไก่มาถวายเป็นจำนวนมาก

ความเชื่ อและความศักดิ์สิทธิ์

ขอพรให้รักประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง สำหรับคนโสดที่อย ากมีคู่

หรือคนมีคู่ที่อย ากให้ความรักมั่นคงไร้อุปสรรค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง

ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดีและคู่ครองที่ดีจึงนำหัวหมูมาถวาย

ขอโ ชคลาภ เงิ นทอง การงานและธุรกิจ เคยมีสามีภรรย ามาตั้งจิตอธิษฐาน

ขอพรให้กิจการที่กำลังย่ำเเย่ฟื้นตัวและประสบความสำเร็จอีกครั้ง

ไม่น่าเชื่ อว่าหลังจากนั้นพวกเขาจะผ่านวิกฤตและกลับมาร่ำรว ยอีกครั้ง ทั้งคู่จึงนำไข่ไก่กว่า 50,000 ฟองมาแก้บน

การแก้บน

ทางวัดให้แก้ บนด้วยไข่ไก่ไข่เป็ด ข้าวสาร และหัวหมู เพื่อที่ทางวัดจะได้บริหารจัดการต่อบุญสะดวก

โดยมอบข้าวสารไ ข่ไ ก่ไ ข่เป็ดตลอดจนหั วหมู ให้โรงพย าบ าล โรงเรียน

และชุมชนใกล้วัด อีกส่วนหนึ่งก็นำไปปรุงอาหารแจ กผู้มาทำบุญที่วัด

ค าถาหลวงพ่อสมหวัง

อิติสุคโต สะมิชฌิตาสะพุทโธ นะโมพุทธายะ หลวงพ่อสมหวัง สมดังปร ารถนา เ งินทองไหลมา

นะชาลีติ กิจการก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภั ยค้ าขายร่ำร วย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป

ขอแนะนำหากท่านใดที่ต้องการความสำเร็จ ความสมหวังไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

ควรไปกร าบหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบ างพระ นครชัยศรี แล้วท่านจะพบความสำเร็จและสมหวังเหมือนกับหลายๆ คนที่ได้รับมาแล้ว

ข้อมูลdeedayfashion

Post Views: 7,793

wi

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *