ชาวบ้ านอุบลเข้าไปเก็ บเห็ ดในป่ าหล งทางเข้าล าว

วันที่ 2 ส.ค. 64 สืบเนื่องจากกรณีที่ ชาวบ้ านสุขเกษม ม.14 ต.คันไร่ อ.สิรินธร

จ.อุบลร าชธานี จำนวนหนึ่งออกไปเก็บเห็ดบริเวณป่า ต ามแนวชายแดนไทย – สปป.ลาว

แล้วถูกเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศเพื่อนจั บกุ มตัวเอาไว้ จำนวน 7 ร าย

เป็นหญิง 5 ร าย ชาย 2 ร าย ส่วนชาวบ้ านอีกส่วนหนึ่งสามารถวิ่งหล บหนีมาได้

แล้วกลับมาแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้ านและเจ้าหน้าที่ไทยทำการช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายสมบูรณ์ ทร ายมูล ผู้ใหญ่บ้ านสุขเกษม

เปิ ดเผ ยยืนยันว่ามีลู กบ้ านจำนวน 7 ร าย ออกไปเก็บเห็ดแล้วถูกเจ้าหน้าที่ทางการ สปป.ลาว

จั บตัวไปจริง ทร าบเบื้องต้นว่าชาวบ้ านทั้ง 7 ร ายนั้นอาจเดินหลงเข้าไปจนเข้าไปในเขตพื้นที่ของ

สปป.ลาว จึงถูกจั บกุม ซึ่งข้อหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลาวอาจตั้งข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิ ดก ฎหมาย

ผู้ใหญ่บ้ านสุขเกษม กล่าวอีกว่ามีลู กบ้ านจำนวน สิ บกว่าร าย หนึ่งในนั้นมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ านรวมตัวเดิน

ทางไปเก็บเห็ดในป่า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่ 1 ส.ค. ซึ่งเป็นป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังลม

ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร ซึ่งอยู่ติดกับแนวตะเข็บชายแดนไทย – สปป.ลาว และอาจ

เดินลุกล้ำเข้าไปในเขตลาว เพร าะไม่รู้แนวเขต จึงถูกเจ้าหน้าที่ล าวจั บกุมตัว

ไว้เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น.ของวันที่ 1 ส.ค.

ซึ่งในขณะนั้นมีชาวบ้ านจำนวนหนึ่งสามารถวิ่งหลบหนีออกมาได้ จึงได้ประส านไปยังอำเภอสิรินธร

เพื่อขอให้ช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจั บกุ มตัว และทางเจ้าหน้าที่ ตชด.2261 ผสานกำลังทหารพร าน

เข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ลาว บริเวณที่คนไทยถู กจั บ แต่ไม่เป็นผล จนเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น.

วานนี้ เจ้าหน้าที่ลาวโทรศัพท์มาหาว่า ขอให้ญาติของคนไทยโอนเงิ นเข้าไป จำนวน 1,000 บ าท

เพื่อเป็นค่ าอ าห ารให้กับคนไทยทั้ง 7 คน ซึ่งทั้ง 7 คน

นั้นล่ าสุดไม่ท ร าบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ล าว นำตัวไปไว้ที่ไหน

ต่อมาร ายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ร ายงานว่า คนไทยทั้ง 7 คนที่หลงทางไปยังพื้นที่ สปป.ล าวนั้น

จะได้รับการ ฉี ด วั ค ซี นชนิด mRNA จากทางประเทศลาว โดยขณะนี้ประเทศลาวมีวั ค ซี นชนิด mRNA

อยู่ 2 ยี่ห้อด้วยกัน นั่นคือ ไฟเซอร์ และ Johnson & Johnson อย่ างไรก็ต ามจากร ายงานทร าบว่า

คนไทยที่หลงทางเข้าไปยังประเทศล าวนั้นจะต้องกักตัวครบ 14 วันก่อน ถึงจะได้รับ วั ค ซี น

ชมคลิปเพิ่มเติม คลิ๊ก

ข้อมูล jarm

Post Views: 863

ตาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *