เผ ยจิ ตอาสาโ อด ถังอ๊ อกซิเ จนร าค าพุ่ง

เรียกได้ว่าช่วงนี้ ถังอ๊อกซิเจ น กลายเป็นสิ นค้ าที่กำลังข าดตล าดเป็นอย่ างมาก

เนื่องจากจำนวนผู้ ติ ด cv-19 ยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ร าค าของถังอ๊อกซิเจนก็พุ่ งสู งขึ้น

ทำให้ประชาชนกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย เข้าถึงได้ย าก ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่ มจิ ตอาสา

ที่คอยช่วยเหลือสังค ม อย่ างกลุ่ม แบ่ งปันลมหายใจ ที่คอยจัดหาถังอ๊อกซิเจน

เพื่อช่วยเหลือผู้ ติ ด cv-19 ซึ่ง ล่ าสุดก็โดยโ พสต์ผ่ านเพจระบุว่า

เร าพย าย ามเพิ่มจำนวนถังอ๊อกซิเจ นให้มากพอที่จะช่วยเห ลือผู้ป่ว ยทุกท่านนะครับ

วอนถึงผู้ที่ทำธุรกิจ บา ป บนชี วิ ตคนนะครับ สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่..

ไม่ได้ทำให้คุณร ว ย ไปได้ตลอดนะครับ ร าค าวันแรกที่เร าซื้อ

ทั้งชุด จนถึงวันนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า #ตรึงร าค ากลางได้มั้ยครับ

ถังอ๊อกซิเจนร าค าพุ่ง

ภาพจาก แบ่งปันลมห ายใ จ

ภาพจาก แบ่งปันลมห ายใ จ

ที่มา แบ่งปันลมห ายใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *