ครูวิทย์ คณิต เตรี ยมต กงาน

สพฐ. เห็นชอบสิ้ นสุดโค รงการฯ ในวันที่ 30 ก.ย.64 จ้ างบุคลากรวิทย าศ าสตร์และคณิตศ าสตร์

โคร งการพัฒนาคุณภาพและมาต รฐานการศึกษา กิจก รรมครูคลังสมอง ส่งผลให้ ครูเตรี ยมต กงาน

จากกรณี บนโลกโซเชี ยล มีการแ ชร์หนังสือร าชการของ สพฐ. ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดยหนังสือ ศธ 04010/ว39 เรื่อง การดำเนินการ การจ้ างบุคล ากรวิทย าศ าสตร์และคณิตศ าสตร์

(ครูวิทย์-คณิต)โค รงการพัฒนาคุณภาพและมาต รฐานการศึกษา กิจก รรมครูคลั งสมอง โดยเนื้อหาระบุใจความสำคัญไว้ว่า

ตามที่ สำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบ ายในการยกระดั บคุณภาพการศึกษา

วิทย าศ าสตร์และคณิตศ าสตร์ในโรงเรี ยนประถมศึกษา โรงเรี ยนขย ายโอก าสทางการศึกษา

โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ขนาดกล างและเล็ก ที่ประส บปั ญหาการข าดแคล นครูวิทย าศาสตร์และคณิตศ าสตร์ หรือครูวิทย์-คณิต

โค รงการนี้เป็นโค รงการต่อเนื่อ งและมีรอบระยะเวลาการจัดส รรงบประมาณเพื่อยกระดั บ

คุณภาพการศึกษาวิทย าศ าสตร์และคณิตศ าสตร์ ให้กับโรงเรี ยนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก 3 ปี/รอบ

(รอบที่ 1 ปีงบประม าณ 2556-2558 รอบที่ 2 ปีงบประม าณ 2559 – 2563 รอบที่ 3 ปีงบประม าณ 2562 – 2564

การจ้ างบุคล ากรวิทย าศ าสตร์และคณิตศ าสตร์โค รงการพัฒนาคุณภาพและมาต รฐานการศึกษา

กิจก รรมครูคลั งสมอง จะสิ้ นสุดการดำเนินโค รงการและสิ้ นสุดการจัดส รรงบประม าณดังกล่ าว

ในรอบที่ 3 ปีงบประม าณ 2564 ในวันที่ 30 กันย ายน 2564 นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะก รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พิจ ารณาแล้วว่า โคร งการดังกล่ าว

บ รรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการตามงบประม าณและระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นชอบให้สิ้ นสุดโค รงการ

และสิ้ นสุดการจัดส รรงบประม าณสำหรับการจ้ างบุคล ากรวิทย าศ าสตร์และคณิตศ าสตร์(ครูวิทย์-คณิต)

โคร งการพัฒนาคุณภาพและมาต รฐานการศึกษา กิจก รรมครูค ลังสมอง ในรอบที่ 3 ปีงบประม าณ 2564

ในวันที่ 30 กันย ายน 2564 และขอให้แจ้ งโรงเรีย นและบุคล ากรในโค รงการดังกล่ าวทร าบการสิ้ นสุดโค รงการฯ ต่อไป

ประเด็นนี้นับเป็นข่ าวร้ าย ที่เกิ ดขึ้นในช่วงสถ านก ารณ์ในประเทศต้องจับตามองอย่ างใกล้ชิด

ซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอน างส าวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ย วข้องเข้าดำเนินการตร วจสอบและหาทางช่วยเห ลือต่อไป

ว่าจะแ ก้ไขปั ญหานี้เช่นไร ไม่อย่ างนั้นครูคงเตรีย มตกงานอย่ างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *