สั่งต่อสัญญาครู

นางส าวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดเผยว่า

ตนได้รับหนังสือเรียกร้องจากกลุ่มเพื่อนค รูลู กจ้างชั่วคร าว ในตำแหน่งบุคล ากรวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจก รรมครูคลังสมอง

ของสำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้ทบทวนคำสั่ง

สพฐ. ด่ว นที่สุด ที่ ศธ.04010/ว.34 ลงวันที่ 7 ม.ค.2564 ที่ระบุว่า

โครงการดังกล่ าวจะสิ้ นสุดการจัดสรรงบประมาณในวันที่ 30 ก.ย.2564

ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการต่อสัญ ญาจ้าง ทำให้บุคล ากรกลุ่มนี้ จำนวน 1,964 คน ต กงานทันที

โดยตนได้หารือกับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แล้วเห็นว่าจากสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส CV 2019

หรือ CV 19 ทำให้ สพฐ.ต้องเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร าชการเป็นข้าร าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มทั่วไป ประจำปี 2564 ออกไป

ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการบรรจุครูผู้ช่วยได้ทันในการเปิ ดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้

และจะมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่จ้างครูกลุ่มนี้ปฏิบัติการสอน หากสิ้ นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 ก.ย.

จะไม่มีครูสอนต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควรให้จ้างลู กจ้างชั่วคร าว ในตำแหน่งบุคล ากรวิทย าศาสตร์

และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กิจกร ร มครูคลังสมอง สพฐ.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันต่อ

ดิฉันได้ตรวจสอบการจ้างลู กจ้างชั่วคร าว ตำแหน่งบุคล ากรวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกร รมครูคลังสมองพบว่า เป็นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทย าศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขย ายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดกล างและขนาดเล็ก ที่ขาดแค ลนครูวิทย าศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก

โดยดำเนินโครงการมา 3 ระยะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556

และจะสิ้ นสุดโครงการในปีงบประมาณ 2564 หรือวันที่ 30 ก.ย.นี้

ซึ่งตลอดระยะเวล า 8 ปีที่ผ่ านมา ครูกลุ่มนี้จัดการสอนได้ดีบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ถ้าต่อสัญญาจ้างเด็ กก็จะมีครูสอนอย่ างต่อเนื่อง อีกทั้งหากครูไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง

ในสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของCV 19 ก็น่าเห็นใจเป็นอย่ างยิ่ ง

ซึ่ง ศธ.จะช่วยเหลือครูบุคล ากรไม่ทอดทิ้งใคร ทุกคนได้ต่อสัญญาจ้างแน่นอน

และการต่อสัญญาจ้างนี้ก็จะทำให้ครูมีคุณสมบัติครบในการสมั ครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยตาม ว 16

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งเป็นการสอบเฉพาะกลุ่มสัญญาจ้าง

ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี รมว.ศธ. กล่ าว

ขอบคุณข้อมูล siamtopic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *