นักวิชาการเสนอ หยุดเรี ยน 1 ปี

จากการแพ ร่กระจ ายของสายพันธุ์ให ม่ CV2019 อาจจะส่งผลกระท บให้นักเรี ยนอาจต้องเรีย นผ่ านระบบออนไลน์

อย่ างน้อย 1-2 ปีนั้น มองว่าอาจเกิ ดขึ้นได้จริง แต่ขณะนี้ปั ญหาให ญ่ของการเรี ยนออนไลน์ คือ เด็ กทั่วประเทศ

โดดเรีย นออนไลน์กว่า 20% ทำให้เห็นว่าการเรี ยนออนไลน์ทำให้เด็ก เ ค รี ย ด จนต้อง โ ด ด เรียน ดังนั้น

ถ้ายังจะต้องเรีย นออนไลน์ต่ออีก 1 ปี คิดว่าการศึกษาไทยน่าเป็นห่วงอย่ างมาก ทั้งในเชิงคุณภาพ ความถดถอยทางการศึกษา

และสุขภาพ จิ ต ของเด็ กทั่วโลกมีการศึกษาเรื่องผลกระท บจากการเรีย นออนไลน์ พบข้อมูลที่ตรงกันคือ ถ้าเด็ กต้อง

เรี ยนออนไลน์ จะเกิ ดความถดถอยทางการศึกษาประมาณ 20-50% ดังนั้น หากต้องให้เด็ กเรียนออนไลน์ต่ออีก 1 ปี

เป็นทางเลือกที่ไม่เห็นด้วย การตั ดสิ นใจที่จะให้เด็ กเรีย นออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นนั้น เป็นการตั ดสินใจที่ไม่คำนึงถึง

ผลกระท บที่จะเกิ ดขึ้นกับเด็ ก และกระทร วงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังกลัว และตระหนกจนเกินไปศ.ดร.สมพงษ์กล่ าว

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่ าวต่อว่า ระบบการศึกษาไทยเป็นระบบอนุรักษนิยม ที่ติ ดกรอบ ติ ดระเบีย บไปหมด บวกกับความกลัว

การแพ ร่กระจ ายของ CV19 ทำให้ระบบการศึกษาหดตัว ถดถอย จึงกล ายเป็นความกลั วเกิ นเห ตุ ทำให้การจัดการศึกษา

ไม่ตอบสนองกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจริง สถ านศึกษาต้องปรั บการเ รียนการสอนตาม 5 รูปแบบที่ ศธ.กำหนด คือ

On-site, On-air, On-demand, On-line และ On-hand แทนการสอบปกติแทบทั้งหมด

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่ าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่ านมา จะเห็นว่าเด็ กติ ด CV19 จำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่พบข้อมูลเด็ กเ สีย ชี วิ ต

จากการติ ด ดังนั้น อย ากเสนอให้ ศธ.นำเงิ นสร้ างโรงพย าบ าลสนาม หรือศูนย์พักคอยผู้ติ ด ในสถ านศึกษา

มาจัดซื้อ วั ค ซี น CV19 ให้ครูและบุคล ากรทางการศึกษา และเด็ กทั่วประเทศจะดีกว่า ถ้า ศธ.ยังไม่หา วั ค ซี น

มาให้เ ด็ ก และดึงเวลาโดยให้เด็ กเรีย นออนไลน์ จะสร้ างความ เ ล ว ร้ า ย ต่อระบบการศึกษาของประเทศอย่ างมาก

ศธ.กลั วเกิ นเหตุ แ ก้ไขปั ญหาด้วยการหยุดเรี ยน หรือจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ เหมือนกับ ศธ.กำลังปฏิเส ธ

ความรับผิ ดชอบ ที่ผ่ านมา ศธ.ตั ดสินใจโดยยึดว่าต้องไม่ให้เด็ กเสี่ ยง หรือเกิ ดอัน ตร ายกับเด็ ก แต่ผมว่า

ศธ.ตั ดสินใจโดยไม่ดูข้อมูลอย่ างรอบด้ าน และ ศธ.ไม่ไม่ได้เตรี ยมการอะไรเพื่อเด็ กเลย ได้แต่ตั ดสินใจบนข้อมูลด้ าน

เดียวเท่านั้น และการตั ดสินใจของ ศธ.ที่ผ่ านมา ก็ตั ดสินใจบนฐานที่ต้องให้ถูกวิจ ารณ์น้อยที่สุด แต่ไม่มองโลกทัศน์

ภายนอกของการศึกษาเลย แต่ถ้า ศธ.คล ายล็อ ก เชื่อมั่นในระบบของครู และผู้บริหารโรงเ รียน และจัดหาวั คซี นให้

เด็ กทุกคน การเรี ยนการสอนจะหล ากหล ายมากขึ้น เ ด็กสาม ารถเรี ยนในโรงเรีย นได้ปกติ ศ.ดร.สมพงษ์กล่ าว

ศ.ดร.สมพงษ์กล่ าวต่อว่า การเตรี ยมการที่ผ่ านมาของ ศธ.ทำให้เห็นว่าการตั ดสินใจต่างๆ ยึดส่วนกล างเป็นหลัก

ไม่ได้ยึดโรงเรี ยน และเด็ กเป็นหลักเลย ศธ.มองแค่ว่าจะออกนโยบ ายอะไรที่จะได้รับแ รงกระท บจากการเมืองให้น้อยที่สุดเท่านั้น

สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิ ดผลเสี ยต่อคุณภาพ ต่อชีวิ ต ต่อสุขภาพของนักเรีย นอย่ างมหาศ าล ศธ.ได้คำนึงถึงส่วนนี้หรือไม่

มองว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการ ศธ.ติ ดอยู่กับระบบร าชการ ติ ดอยู่กับการทำงานที่ต้องได้รับกระแส

วิพาษ์วิจ ารณ์ให้น้อยที่สุด ขอให้ น.ส.ตรีนุช อย่ ากลัวเกิ นเหตุ ต้องกล้าตั ดสินใจ ต้องคิดถึงผลเสี ยทางการศึกษา

ที่เกิ ดขึ้นกับเด็ ก และตลาดแ รงงานด้วย อย่ าคิดแต่ว่าต้องออกนโยบ ายที่ทำให้ ศธ.อยู่รอดปล อดภั ยจากการวิจ ารณ์เท่านั้น

น.ท.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีคณะศึกษาศ าสตร์และพัฒนศ าสตร์ มหาวิทย าลัยเกษ ตรศ าสตร์ (มก.)

วิทย าเขตกำแพงแสน กล่ าวว่า หากต้องเ รียนออนไลน์ต่ออย่ างน้อย 1-2 ปี จะส่งผลกระท บต่อเด็กในระดั บปฐมวั ย

และประถมศึกษาอย่ างมาก เพร าะเด็ กเหล่านี้ไม่สาม ารถใช้เทคโนโลยีได้คล่อง การเรี ยนต้องเน้นพัฒนาการเป็นหลัก

แต่ถ้าเด็ กในระดั บมัธยม ระดั บประก าศนียบั ตรวิชาชี พ (ปวช.) และประก าศนียบั ตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.)

ต้องเรี ยนออนไลน์ต่อ อาจไม่ได้รับผลกระท บมากเท่าใด เพร าะเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอยู่ มองว่าการเรีย นออนไลน์

จะเหม าะกับกลุ่มวิชาสังค มศ าสตร์ แต่ไม่เหมาะกับวิชาที่ต้องฝึกปฏิบั ติ วิชาคำนวณ วิชาวิทย าศ าสตร์ที่

ต้องทดลองเรื่อ งต่างๆ เพร าะการเรีย นออนไลน์เป็นเพียงแต่เสริมความสะดวกให้เด็ กสาม ารถเรี ยนได้ทุกที่ ทุกเวลาเท่านั้น

ถ้าจะต้องเรีย นออนไลน์ต่ออย่ างน้อย 1-2 ปี ผมมองว่ารั ฐควรจัดส รรคอมพิวเต อร์ และอินเตอ ร์เน็ตให้เด็ กด้วย

หากรั ฐช่วยส่วนนี้ จะช่วยลดความเหลื่ อมล้ำทางการศึกษาได้ ส่วนครูที่ต้องลงพื้นที่ตร วจดูนักเรี ยน ครูเหล่ านี้

อาจพบปั ญหา พบความลำบ ากที่ต้องเดินทางไปหาเด็ ก ซึ่งต้องใช้เวลา และใช้แ รงอย่ างมาก ถ้าผู้ปกคร อง

คนไหนดูแลลูกได้ ก็อาจช่วยครูโดยการดูแลให้ความรู้ลูก เพื่อให้ครูเข้าไปหาเด็ กที่มีปั ญหาจริงๆ และรั ฐจะสาม ารถ

จัดสร รค่ าเดินทางให้ครูที่ต้องลงพื้นที่หรือไม่ เพร าะต้องยอมรับว่าในเวลานี้ครูทำงานมากน.ท.สุมิตรกล่ าว

น.ท.สุมิตรกล่ าวอีกว่า ทั้งนี้ จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่หยุดการเรี ยนการสอนไป 1 ปี เพร าะถ้าต้องเรีย นออนไลน์ต่อ

การเรี ยนจะไม่มีประสิ ทธิภาพ และไม่มีคุณภาพ ซึ่งการหยุดเรี ยนทั้งระบบการศึกษา และเริ่มให ม่ในปีหน้า

จะช่วยทำให้การเรีย นการสอนมีคุณภาพ แต่หากหยุดเรี ยน 1 ปี จะมีผลกระท บเรื่ องการเสี ยโอก าส

และเสี ยเวลาด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่ารั ฐจะตั ดสินใจอย่ างไร ขอให้คำนึงถึงประโย ชน์ของนักเรีย นเป็นหลักด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *