ตร วจสอบเงิ นเยี ยวย า 2000 บ าท ทำได้ดังนี้

หลังมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบมาต รการให้ความช่วยเหลื อผู้ปกครองและนักเรียนด้ านค่ าใช้จ่ าย

ทางการศึกษา จำนวน 2,000 บ าทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบ าลจนถึง ม.6,ระดับอาชีวศึกษา

ระดับประก าศนียบัต รวิชาชี พ (ปวช.)และประก าศนียบัต รวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิ น 23,000 ล้ านบ าท

ผู้ปกครองที่ได้รับเ งินเยี ยวย าจะสามารถนำเ งิน 2,000 บ าท ที่ได้รับไปใช้แบ่งเบ า

ภา ระในด้านใดได้บ้ าง “ประชาชาติธุรกิจ” สรุ ปมาให้แล้ว ดังนี้

ค่ าธร รมเนียมการเรี ยน

ค่ าบำรุ งการศึกษ า

ค่ าอินเทอร์เน็ต

ค่ าไฟฟ้ า

นอกจากนี้ ยังมีมาต รการล ดค่ าใช้จ่ ายในระดั บอุดมศึ กษ า ของนิสิตนักศึกษ าในสถ าบันอุดมศึกษาภาครั ฐและเอกช น

ในระยะเวลาภาคเรี ยนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรอบวงเงิ น 10,000 ล้ านบ าท โดยสามารถนำไปแบ่งเบ าค่ าใช้จ่าย ดังนี้

สถ าบันอุดมศึกษาของรั ฐจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ ายระหว่างรั ฐและสถ าบันอุดมศึกษาในอัตร า 6:4

โดยค่ าเล่ าเรียน/ค่ าธร รมเนียมการศึกษา ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บ าท ลดร้อยละ 50 จำนวน 50,001 – 100,000 บ าท

ลดร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บ าท ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 สถ าบันอุดมศึกษาของเอกช น

ค่ าเล่ าเรี ยน/ค่ าธรร มเนียมการศึกษ า รั ฐสนับสนุนในอัตร า 5,000 บ าท/คน

ช่องทางการรับเ งิน

กระทรวงศึกษ าธิการ จะจ่ ายผ่ านสถานศึกษา และให้สถ านศึกษาจ่ ายตรงให้แก่นักเรีย น นักศึกษ า หรือ ผู้ปกครอง

แล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเ งินสด หรือนำเข้าบั ญชีธนาค าร นางส าวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระบุว่า กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานในสังกัด ศธ.และนอกสังกัด ศธ.ที่ได้รับเ งินช่ วยเห ลือ

คนละ 2,000 บ าท จำนวนรวม เกือบ 11ล้ านคน ประกอบด้วย นักเรี ยน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกั ด

ศธ.ทั้งภาครั ฐและเอกช นที่รับเงิ นอุดหนุนจากรั ฐ รวมทั้งสิ้ น ประมาณ 9.8 ล้ านคน

ส่วนสถ านศึกษานอกสังกั ด ศธ. มีทั้งสิ นประมาณ 1.2 ล้ านคน ประกอบด้วย

กระทร วงการอุด มศึ กษ า วิทย าศาสตร์ วิจัยและนวัตก ร ร ม กระทร วงการพัฒนา สังค มและความมั่นคงของมนุษย์

กระทร วงวัฒนธร รม กระทร วงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพระพุท ธศ าสน าแห่งช าติ กองบัญชาการตำรวจ

ตระเวนช ายแดน สถานศึกษ าสังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สถ านศึกษาสังกั ดกรุงเทพมห านครและ

สถานศึกษ าสั งกั ดเมืองพั ทย า วันนี้ทีมงานของเร าจะพาไปเช็ กสิ ทธิ์ของนักเรียนที่ได้ 2000 ใครได้หรือไม่ได้

เช็ กได้ที่นี่เลย ซึ่งการเช็กสถานี้ สามารถเ ช็ กได้แค่โรงเ รียนเอ กช นเท่านั้นนะคะ

โดยเข้าไปที่ลิ งคฺนี้เลยจ้า เช็ กสิ ทธิ์เยียวย านักเรียน 2,000

ใส่เล ขบั ตรประชาช นเพื่อตร วจสอบได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *