ห มอเจี๊ยบ ย อมลำบ ากเ พื่อช่ วยประช าช น

ห มอเจี๊ยบ ย อมลำบ ากเ พื่อช่ วยประช าช น

จากสถ านก ารณ์ที่มีอ ยู่ในตอนนี้ ทำให้ หล ายค นต่ างมีน้ำใจยื่ นมือเ ข้าช่ວยเห ลือกันต่อເนื่อง

เช่นเดียวกับค นดัງอย่າง เจี๊ยบ ลลนາ  ที่มีดีก รีเป็นถึงห ม อ ล่ าสุ ดเธอทำการล งพื้ นที่

เ พื่อทำภ า รกิ จ สำคัญโดยเดินทางเข้ าม อบยາ ให้ตามบ้านในละແวกใ กล้เ คียงแ ถม

ยังขั บม อเ ตอร์ไ ซค์ด้วยตัวเองอีกด้วยโดยเธอมีโคຮงการที่ชื่อว่า  ตัวเล็กใจใ  ห ญ่  ซึ่งทำห น้าที่

เป็นอາสາสมั ครค อยช่ วยเ หลือผู้ค นตล อดระยะเ วล าที่มีเ หตุกາรณ์ขึ้น โดยมีประชາช นจำน วน

มากต่າงเข้ามาลงทะเบี ยนเ พื่อขอควາมช่ วยเ หลือจากคุณเจี๊ยบอย่ างล้ นหล ามสุ ดๆ

ถ้าใ ครที่ต ามโ ซเชี ยลเธอจะเห็นได้เ ลยถึงแม้จะอยู่บ้านแต่ก็ยังค งให้คำป รึ ก ษ า

ถึงวิ ธี รั ก ษ าในเบื้ องต้ นให้กับค นอยู่ตล อดเ วล าทำเอาได้ใจแ ฟนคลัບกันไปເต็มๆເลย

อย่າงที่รู้กันว่าสາวเจี๊ยบเป็นด่ า นหน้าที่ค อยประส านและอ าส ารั บผิ ดช อบในการจัดหາ

เตี ยงให้เพี ยงพอต่อควາมต้องการทำให้ก่อนหน้านี้มีภາพอ อกมาขณะที่เธอกำลังเ ล่น

เ ก  ม ส์ แต่อ ยู่ๆก็มีค นโທรเข้າมาเราเ ลยได้เ ห็นภ าพขณะเจ้າตัวย อมส ล ะ เ วล าส่ วนตัว

เ พื่อส่ วนร วมแน่นอนว่าช่ วงไม่กี่วันที่ผ่ านมาสາวเจี๊ยบยังโ พ ส ต์ข้อควາมร่າยย าวที่มี

ເนื้อหาประมາณว่าการคั ดเลื อกรั กษ าว่าใ ครต้องได้รับก่อนหลังค วรจะทำอย่າง

เป็นระบບเรี ยงตามควາมห นั ก เบาของอາกາรตั้งแต่ต นเรี ยนจບมาไม่เ คยใช้ วิ ธีการ

จั ดสssตามฐາนะหรืออ ยู่ฝ่ ายไหนทุกค นต้องเท่າเที ยมเรี ยกได้ว่าเป็นกระบ อกเสีຍงให้ประชາช นจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *